Τι είναι η ΠΠΕ

Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης (ΠΠΕ) είναι μια πρωτοβουλία που θέτει τον πολιτισμό στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών πόλεων με την υποστήριξη της ΕΕ για έναν ετήσιο εορτασμό της τέχνης και του πολιτισμού. Η πρωτοβουλία αναπτύχθηκε το 1985 και μέχρι σήμερα έχει ανατεθεί σε περισσότερες από 60 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και πέραν αυτής.

Η ΠΠΕ έχει σχεδιαστεί για:

 • Να αναδείξει τον πλούτο και την ποικιλομορφία των πολιτισμών στην Ευρώπη
 • Να αναδείξει τα κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά των Ευρωπαίων
 • Να ενισχύσει την αίσθηση των Ευρωπαίων ότι ανήκουν σε έναν κοινό πολιτιστικό χώρο
 • Να προωθήσει τη συμβολή του πολιτισμού στην ανάπτυξη των πόλεων

Επιλογή των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης

 Έξι χρόνια πριν από το έτος του τίτλου της ΠΠΕ, τα επιλεγμένα κράτη μέλη που θα φιλοξενήσουν τον θεσμό δημοσιεύουν πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, συνήθως μέσω του οικείου υπουργείου Πολιτισμού. Οι πόλεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν πρόταση προς εξέταση.

 Οι υποβληθείσες αιτήσεις εξετάζονται με βάση ένα σύνολο καθορισμένων κριτηρίων στο τέλος μιας φάσης προεπιλογής από επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων στον τομέα του πολιτισμού ή της πολιτιστικής ανάπτυξης πόλεων. Η επιτροπή συμφωνεί σε μια βραχεία λίστα πόλεων, οι οποίες καλούνται στη συνέχεια να υποβάλουν λεπτομερέστερες αιτήσεις.

 Εν συνεχεία η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων συγκαλείται εκ νέου για να αξιολογήσει τις τελικές αιτήσεις και να προτείνει μία πόλη για κάθε ανάδοχη χώρα για τον τίτλο της ΠΠΕ. Στη συνέχεια, η αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους ανακηρύσσει επίσημα την προτεινόμενη πόλη ως ΠΠΕ.

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί σε επίπεδο της ΕΕ τηρούνται καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Κριτήρια Επιλογής:

 • Συνεισφορά στην μακροχρόνια στρατηγική της πόλης
 • Ευρωπαϊκή διάσταση
 • Πολιτιστικό και Καλλιτεχνικό πρόγραμμα
 • Εμπλοκή τοπικής κοινωνίας
 • Ικανότητα Υλοποίησης
 • Ικανότητα Διαχείρισης

Οδικός Χάρτης ΠΠΕ

 • 2022Δημιουργία εταιρείας Λαρνακα 2030

 • Δεκέμβριος 2023Προκήρυξη διαγωνισμού στην Κύπρο από το Υφυπουργείο Πολιτισμού

 • 13 Δεκεμβρίου 2024Προθεσμία υποβολής φακέλων από τις υποψηφιες πόλεις

 • Φεβρουάριος 2025Πρώτη επιλογή υποψήφιων πόλεων Pre - Selection

 • Δεκέμβριος 2025Τελική επιλογή πόλης που θα αποτελέσει την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2030

 • 2026 – 2029Προετοιμασία

 • 2030Χρονιά τίτλου

 • 2031 onwardsΠαρακαταθήκη